Obchodní podmínky | Bi Esse Cz s.r.o.
Kategorie
  Značky
   Blog
     Nenalezeny žádné produkty.
     Uživatel

     Obchodní podmínky

     Obchodní podmínky

     Obchodní podmínky v PDF

      

     VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Bi Esse Cz s.r.o.

     dle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

     čl. I

     Úvodní ustanovení

     1) Tyto obchodní podmínky jsou vydány dle ustanovení § 1751 Občanského zákoníku. Nestanoví-li kupní smlouva nebo rámcová kupní smlouva jinak, řídí se těmito obchodními podmínkami právní vztah, který vznikl mezi kupujícím nebo objednatelem služeb (dále jen jako “Kupující“) a obchodní společností Bi Esse CZ s.r.o. jako prodávajícím nebo dodavatelem služeb (dále jen „Prodávající“).

     2) Uzavřením smlouvy vyjadřuje Kupující souhlas s těmito Obchodními podmínkami, nedohodnou-li se Prodávající a Kupující písemně jinak. V případě rozporu mezi ustanoveními Obchodních podmínek a smlouvy má smlouva přednost před zněním Obchodních podmínek.

     3) Obchodní podmínky jsou pro Prodávajícího i Kupujícího závazné a jsou povinni se jimi řídit.

     čl. II

     Vymezení některých pojmů

     1) Vymezení pojmů užívaných v obchodních vztazích společnosti Bi Esse Cz s.r.o.:

     a)   Bonus“ znamená roční obratový bonus Kupujícího, podmíněný ročním obratem Kupujícího.

     b)   Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu uzavřenou dle § 2079 Občanského zákoníku.

     c)   Spotřebitel“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná v rámci jeho podnikatelské činnosti. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na kupní smlouvy uzavřené se spotřebitelem.

     d)   Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. „Podnikatel“ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

     e)   Kupující“ znamená podnikatel, který se společností Bi Esse Cz s.r.o. uzavřel Kupní smlouvu nebo Rámcovou kupní smlouvu.

     f)    Nákupní list“ znamená dokument vystavený Prodávajícím v provozovně Prodávajícího na základě ústní objednávky Kupujícího a potvrzený Kupujícím nebo Oprávněnou osobou.

     g)   Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění.

     h)   Obchodní podmínky“ znamená tento dokument.

     i)    Oprávněná osoba“ znamená fyzickou osobu, která má na základě písemného Seznamu oprávněných osob oprávnění objednávat a odebírat zboží od Prodávajícího na účet Kupujícího.

     j)    Prodávající“ znamená společnost Bi Esse Cz s.r.o., se sídlem Koterovská 601/192, 326 00 Plzeň – Koterov, IČ: 25232703, DIČ: CZ25232703, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11159, s adresou pro doručování totožnou se sídlem společnosti, číslo datové schránky 8pxrmsj, tel. 377 249 977, fax. 377 245 900, e-mail: obchod@biesse.cz)

     k)   Rabat“ znamená cenové zvýhodnění.

     l)    Rámcová kupní smlouva“ znamená písemnou smlouvu mezi Prodávajícím a Kupujícím při opakovaných a dlouhodobých dodávkách Zboží.

     m)  Seznam oprávněných osob“ znamená soupis Oprávněných osob, který je možnou přílohou Rámcové kupní smlouvy.

     n)   Skonto“ znamená platební podmínku v procentuální výši.

     o)   Smlouvaznamená Kupní smlouva a Rámcová kupní smlouva

     p)   Transportní obaly“ znamená vratné transportní obaly, zejména kabelové bubny, přepravní bedny, europalety, fakturované společností Bi Esse Cz s.r.o. Pro účely těchto Obchodních podmínek nezahrnuje obaly nevratné.

     q)   Zakázkový list“ znamená nabídku Prodávajícího vypracovanou na základě písemné objednávky (poptávky) Kupujícího.

     r)    Závazná objednávka“ znamená objednávku formou písemné objednávky Kupujícího nebo ústní formou při osobním převzetí zboží.

     s)   Zboží“ znamená materiál, výrobky, které jsou uvedeny v některém z ceníků Prodávajícího nebo v katalogu dodavatele Prodávajícího, nebo které jsou předmětem uzavřené Kupní smlouvy, ačkoli nejsou uvedeny v některém z výše uvedených ceníků či katalogu. Jedná se zejména nikoli však výlučně o elektroinstalační materiál.

     čl. III

     Uzavření smlouvy, objednání zboží

     1) Prodávající se zavazuje odevzdat (dodat) Kupujícímu Zboží a umožnit mu nabytí vlastnického práva k tomuto Zboží a Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu.

     2)  Kupní smlouva je uzavřena písemně, tj. podpisem Kupní smlouvy a/nebo, uzavřením Rámcové kupní smlouvy a potvrzením Závazné objednávky (viz čl. IV), či ústně učiněním Závazné objednávky při osobním převzetí Zboží. Uvedené způsoby uzavření Kupní smlouvy je možno kombinovat.

     3) Prodej Zboží mezi Prodávajícím a Kupujícím probíhá v provozovnách Prodávajícího uvedených v čl. IX, případně prostřednictvím obchodních zástupců Prodávajícího v provozovně či bydlišti Kupujícího.

     4) Součástí plnění je i případné doručení Zboží a služeb s tím souvisejících.

     čl. IV

     Závazná objednávka

     1)  Závazná objednávka je učiněna formou písemné objednávky Kupujícího, případně Oprávněné osoby, která je oprávněna k objednávání Zboží na účet Kupujícího, a to osobně nebo prostřednictvím datové schránky, telefaxu či prostřednictvím elektronické pošty, které se rovněž považují za písemnou formu a jejím písemným potvrzením Prodávajícím či ústní objednávkou při osobním převzetí Zboží. Tímto okamžikem je uzavřena Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím.

     2) Na základě telefonického kontaktu je možno pouze připravit Zboží, které má Prodávající na skladě, a toto jednání se nepovažuje za učinění Závazné objednávky a je nutno jej bez zbytečného prodlení, nejdéle však do jednoho pracovního dne, doplnit jedním ze způsobů uvedených v odst. 1 tohoto článku.

     3) Závazná objednávka může obsahovat i další dispozice Kupujícího, které nejsou v rozporu s Rámcovou kupní smlouvou a Obchodními podmínkami.

     4) Prodávající je oprávněn neakceptovat Závaznou objednávku Zboží bez jakýchkoli postihů ze strany Kupujícího, pokud by se tím zavázal k nemožnému plnění, nebo zjevně nevýhodnému (viz čl. XII odst. 1). Dále je oprávněn tak učinit vždy, pokud Kupující nemá vyrovnány veškeré předchozí peněžité závazky vůči Prodávajícímu.

     čl. V

     Rámcová kupní smlouva

     1) Předmětem Rámcové kupní smlouvy, uzavřené dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, je spolupráce Prodávajícího a Kupujícího při opakovaných a dlouhodobých dodávkách Zboží Prodávajícího Kupujícímu a stanovení podmínek těchto dodávek.

     2) Při podpisu Rámcové kupní smlouvy je Kupující povinen předložit kopii aktuálního živnostenského oprávnění či výpisu z živnostenského rejstříku, případně kopii výpisu z obchodního rejstříku.

     3)  Vydat Zboží Kupujícímu, který nemá s Prodávajícím uzavřenou Rámcovou kupní smlouvu, je možné pouze na základě daňového dokladu s platbou v hotovosti nebo platební kartou. Z této povinnosti je možné ve výjimečných a opodstatněných případech udělit výjimku.

     4)  Rámcová kupní smlouva obsahuje tyto náležitosti:

     a)   Identifikační údaje Kupujícího (zejména obchodní jméno firmy nebo jméno a příjmení, adresu sídla firmy nebo místo podnikání, identifikační číslo, případně daňové identifikační číslo, číslo datové schránky, telefon, e-mail, číslo bankovního účtu, jméno zmocněného zástupce apod.)

     b)   Identifikační údaje Prodávajícího (obchodní jméno firmy, sídlo firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, číslo datové schránky,telefon, číslo bankovního účtu, jméno zmocněného zástupce)

     c)   Adresu pro doručování Kupujícího, číslo datové schránky Kupujícího

     d)   Platební podmínky (zejména výši Rabatu, splatnost faktur)

     e)   Platnost smlouvy

     5) Rámcová kupní smlouva může dále obsahovat:

     a)   Výši poskytnutého Bonusu, Skonta

     čl. VI

     Seznam oprávněných osob

     1)  Seznam oprávněných osob obsahuje tyto náležitosti:

     a)   Identifikační údaje Kupujícího (viz čl. V odst. 4 písm. a)

     b)   Jména a příjmení Oprávněných osob

     c)   Čísla průkazů totožnosti Oprávněných osob (příp. číslo cestovního pasu u osob s cizí státní příslušností)

     d)   Možnost Oprávněné osoby činit Závazné objednávky na účet Kupujícího

     e)   Otisk razítka obchodní firmy a podpis Kupujícího

     f)    Datum vystavení seznamu

     2)  Seznam oprávněných osob může dále obsahovat stanovení maximální možné výše ceny za jednotlivý odběr Zboží Oprávněnou osobou, jakož i maximální možnou výši ceny objednávky Oprávněnou osobou na vrub Kupujícího.

     3)  Kupující má povinnost písemně vyrozumět Prodávajícího o změně v Seznamu oprávněných osob. Pro vyloučení pochybností je smluvními stranami ujednáno, že až do prokazatelného písemného oznámení o změně v seznamu oprávněných osob, je Prodávající oprávněn a povinen jednat s osobami v Seznamu uvedenými a Kupující není oprávněn namítat učinění Závazné objednávky, resp. uzavření kupní smlouvy neoprávněnou osobou.

     4)  Seznam oprávněných osob je nedílnou součástí Rámcové kupní smlouvy a nabývá platnosti okamžikem jeho doručení Prodávajícímu.

     5)  Novější Seznam oprávněných osob ruší Seznam oprávněných osob vydaný dříve.

     čl. VII

     Ceny a platební podmínky

     1)  Kupující je povinen zaplatit kupní cenu Prodávajícímu na základě daňového dokladu (faktury), a to v termínu splatnosti uvedeném na daňovém dokladu. Kupní cena je uhrazena v okamžiku připsání částky na bankovní účet Prodávajícího, nebo složením hotovosti do jeho pokladny.

     2)  Kupní cena je stanovena dle Obchodních podmínek, zejména s ohledem na čl. VIII, a v souladu s ceníkem Prodávajícího platným v den uzavření Kupní smlouvy, nebo dohodou smluvních stran na základě platné písemné nabídky Prodávajícím.

     3)  Ceník Zboží, zveřejněný na adrese www.biesse.cz a který je též k dispozici v provozovnách Prodávajícího, je pravidelně aktualizován a je považován za součást těchto Obchodních podmínek. Aktuální znění ceníku Zboží je možné též ověřit telefonickým či elektronickým dotazem u Prodávajícího

     4) Prodávající je povinen informovat Kupujícího o změně platebních podmínek.

     5)  Daňový doklad (doklad o prodeji Zboží) obsahuje tyto údaje:

     a)   Evidenční číslo dokladu

     b)   Identifikační údaje Kupujícího (viz čl. V odst. 4 písm. a)

     c)   Identifikační údaje Prodávajícího (obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, telefon)

     d)   Rozsah a předmět plnění

     e)   Datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění

     f)    Datum splatnosti

     g)   Jednotkovou cenu bez daně z přidané hodnoty, případně slevu

     h)   Základ daně

     i)    Informace o procentní výši daně z přidané hodnoty

     6)   Kupující se zavazuje uhradit vystavené faktury do data splatnosti uvedeného na jednotlivých fakturách.

     7)    Prodávající si vyhrazuje právo na základě písemného vyrozumění Kupujícího na změnu splatnosti faktur uvedenou v Rámcové kupní smlouvě.

     8)  Jestliže Kupující neuhradí vystavené faktury ve splatnosti, je Prodávající oprávněn Kupujícímu pozastavit další dodávky Zboží či odstoupit od smlouvy dle ust. § 2002 Občanského zákoníku pro porušení smlouvy podstatným způsobem. Termín dodání objednaného Zboží se v případě, že Prodávající neodstoupí od smlouvy, prodlužuje o dobu prodlení s úhradou splatných peněžitých závazků Kupujícího.

     9)  Kupní cena nezahrnuje recyklační poplatek (případně jiné zákonem stanovené poplatky), kabelové bubny, palety, bedny, ostatní přepravní materiál, vyjma běžného obalového materiálu, nepřesáhne-li obvyklou míru.

     10)  Prodejní cena kabelů vykazuje cenovou nestabilitu, neboť je přímo závislá na výši ceny mědi a hliníku na světových trzích. Aktuální ceník kabelů je k dispozici v provozovnách Prodávajícího, případně na telefonický dotaz.

     11)   V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, a to za každý byť jen započatý den prodlení. Sjednaný úrok z prodlení nekryje žádné škody vzniklé nesplněním závazku k úhradě ceny, když je vyloučena účinnost § 1971 Občanského zákoníku.

     12) Kupující, který se ocitl v prodlení s úhradou ceny předmětu plnění, je povinen Prodávajícímu nahradit jeho náklady spojené s upomínáním dlužné platby a též náklady případného právního zastoupení spojené s upomínáním a/nebo vymáháním dlužné platby, a to i v rámci mimosoudních jednání; tyto náklady budou určeny podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění platném ke dni vzniku takového nároku.

     čl. VIII

     Zvláštní ujednání

     1)  Kupující může od Prodávajícího získat Bonus.

     a)   Bonus je podmíněn minimálním ročním obratem zpravidla 1 milión korun bez DPH.

     b)   Ročním obratem se rozumí součet všech faktur vystavených Prodávajícím Kupujícímu za kalendářní rok.

     c)   Podmínkou pro přiznání Bonusu je úhrada všech faktur daného roku nejpozději do 31. ledna roku následujícího.

     d)   Do vyhodnocení Bonusu se nezapočítávají speciálně stanovené ceny Zboží.

     e)   Bonus bude vyhodnocen a vyplácen vždy jednou ročně dle kritérií, která blíže specifikuje Rámcová kupní smlouva.

     f)    Při splnění všech sjednaných podmínek bude částka odpovídající hodnotě Bonusu započtena na odebrané Zboží, nebo převedena na účet Kupujícího nejpozději do 31. března následujícího roku.

     g)   Nárok na Bonus zaniká, neplní-li Kupující ujednání vyplývající z Rámcové kupní smlouvy či z Obchodních podmínek.

     h)   Prodávající si vyhrazuje právo v odůvodněných případech neuznat nárok Kupujícího na Bonus.

     2)  Při splnění dále uvedených podmínek může Kupující využít Skonto:

     a)   Kupující má s Prodávajícím uzavřenu Rámcovou kupní smlouvu.

     b)   Výše Skonta je specifikována v Rámcové kupní smlouvě.

     c)   Podmínkou pro uplatnění skonta je připsání platby za odebrané Zboží na účet Prodávajícího nejdéle v termínu stanoveném Rámcovou kupní smlouvou (zpravidla 7 kalendářní den od vystavení faktury).

     d)   Skonto lze využít pouze v případě, že v den vystavení faktury neexistuje pohledávka Prodávajícího za Kupujícím po splatnosti.

     e)   Prodávající si vyhrazuje právo vyjmout fakturu z nároku na Skonto, zejména v souvislosti se speciálními cenovými nabídkami.

     f)    Pro účely těchto Obchodních podmínek se skonto považuje za platební podmínku, nikoli za slevu z ceny.

     3)   Kupujícímu může být Prodávajícím poskytnut Rabat.

     a)   Rabat je procentuální sleva ze základní prodejní ceny dle aktuálního ceníku Prodávajícího, případně procentuální sleva z doporučeného ceníku dodavatele Prodávajícího.

     b)   Výše Rabatu je uvedena v Rámcové kupní smlouvě.

     c)   Rabat je možno poskytnout pouze Kupujícímu, který má s Prodávajícím uzavřenou Rámcovou kupní smlouvu.

     d)   Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Rabatu na základě písemného vyrozumění Kupujícího.

     4)  Uvedená cenová zvýhodnění a Bonus je možné vzájemně kombinovat a sčítat.

     čl. IX

     Dodací podmínky

     1)   Zboží je dodáno jeho převzetím spolu s doklady ke Zboží se vztahujícími Kupujícímu či jeho oprávněnému zástupci nebo Oprávněné osobě, případně jeho předáním těmto osobám v sídle Kupujícího nebo v místě určeném Kupujícím, pokud je doručení uskutečňováno vlastními dopravními prostředky Prodávajícího, nebo je dodáno jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího, má-li Prodávající Zboží Kupujícímu odeslat. Ve výjimečných případech, je-li to smluvními stranami dohodnuto, je dodávka splněna také odevzdáním Zboží Kupujícímu přímo dodavatelem Prodávajícího.

     2) Kupující nebo Oprávněná osoba potvrdí převzetí Zboží na kopii dodacího listu nebo faktury, která je zároveň dodacím listem. Za potvrzení se považuje čitelné uvedení celého jména a podpisu, případně včetně otisku razítka obchodní firmy.

     3)  Prodávající vydá Zboží pouze Kupujícímu nebo Oprávněné osobě uvedené v Seznamu oprávněných osob, kteří se musí dostatečně identifikovat (kupř. prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem). Prodávající může vydat Zboží i osobě pověřené Kupujícím na základě písemného či elektronického odsouhlasení Kupujícím. Tato osoba se musí rovněž dostatečně identifikovat.

     4)O možnosti vyzvednutí Zboží v provozovně Prodávajícího je Kupující Prodávajícím telefonicky vyrozuměn.

     5) V případě nepřevzetí Zboží Kupujícím je Prodávající povinen toto Zboží uskladnit. Při uskladnění tohoto Zboží si Prodávající účtuje účelně vynaložené náklady na její uskladnění. Nepřevezme-li Kupující Zboží ve lhůtě 1 měsíce od písemného vyrozumění o uskladnění Zboží spojného s výzvou k převzetí, má Prodávající nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající kupní ceně tohoto Zboží a zároveň má Prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok Prodávajícího na zaplacení smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od jejího vyúčtování Prodávajícím.

     6)  Není-li dohodnuto jinak, dílčí dodávky Zboží jsou povoleny. Pro tyto dílčí dodávky se užije ustanovení odstavců 1 až 5 tohoto článku obdobně.

     7)  Adresami pro doručování jsou adresy smluvních stran uvedené u jednotlivých účastníků ve smlouvě, není-li ve smlouvě nebo mezi stranami dohodnuto jinak. Pokud mají účastníci zřízenu datovou schránku, písemnost se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky s tím, že se za doručenou považuje nejpozději třetí den od jejího dodání do datové schránky adresáta, byť její doručení adresát nepotvrdil. Jinak se písemnost se považuje za doručenou třetí pracovní den po té, co byla zaslána na adresu pro doručování doporučenou poštou nebo kurýrní službou či jakýmkoli jiným způsobem, který umožňuje předání o doručení zpět odesílateli, nebo co byla zaslána faxem na faxové číslo smluvní strany uvedené ve smlouvě s potvrzením o doručení, anebo co byla zaslána v elektronické podobě elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem nebo značkou, a to i když adresát písemnost nepřevzal.

     8)  V případě změny adresy pro doručování je Kupující povinen písemně vyrozumět Prodávajícího o nové doručovací adrese. Neoznámí-li Kupující změnu adresy, považují se písemnosti doručované Kupujícímu za doručené dle odst. 7 tohoto článku obchodních podmínek.

     9)  Uskutečnění plnění probíhá následujícím způsobem:

     a)   Osobní odběr v provozovnách Prodávajícího (viz odst. 11 tohoto článku).

     b)   Zaslání přepravní službou po ČR (TOPTRANS, PPL, Česká pošta, ad.). Platební a přepravní podmínky dopravy jsou v tomto případě řešeny smluvně na základě dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím. Doručení je uskutečněno zpravidla do 2 pracovních dnů od odeslání.

     c)   Doručení vlastními dopravními prostředky Prodávajícího. Pro tento případ se sjednávají individuální platební a přepravní podmínky.

     d)   Doručení Kupujícímu přímo dodavatelem Prodávajícího.

     10)  V případě poškození Zboží na základě přepravy zásilky přepravní společností je nutné o uvedené skutečnosti informovat Prodávajícího i přepravce a sepsat zápis o škodě a vyplnit formulář Prodávajícího pro reklamaci zásilky, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí poškozené zásilky Kupujícím.

     11) Provozovnami Prodávajícího jsou:

     a)   Centrála Plzeň, Koterovská 601/192, 326 00 Plzeň – Koterov, tel.: +420 377 249 977

     b)   Pobočka Karlovy Vary, Rosnická 118, 360 10 Karlovy Vary – Sedlec, tel.: +420 353 565 275

     c)   Pobočka Rokycany, Příkopy 1, 337 01 Rokycany, tel.: +420 371 724 005

     d)   Pobočka Klatovy, Dr. Sedláka 827, 339 01, Klatovy, tel.: +420 376 316 757

     e)   Pobočka Blatná, Komenského 1076, 388 01 Blatná, tel.: +420 383 420 710

     f)    Pobočka Strakonice, Písecká 285, 386 01 Strakonice, tel.: +420 383 322 335

     g)   Pobočka Showroom, Nepomucká 122/10, 326 00 Plzeň – Hradiště, tel.: +420 378 770 061

     čl. X

     Záruční a jakostní podmínky

     1)  Prodávající dodá Zboží v jakosti, odpovídající účelu, k němuž se dodávané Zboží zpravidla užívá a prohlašuje, že prodávané výrobky splňují všechny náležitosti uložené zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění, jakož i zákonem č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků v platném znění.

     2) Prodávající poskytuje Kupujícímu na dodané Zboží záruku, a to v délce ve shodě se zárukou poskytovanou výrobcem Zboží, event. v délce stanovené dovozcem či distributorem.

     3) Záruční doba počíná plynout okamžikem převzetí Zboží Kupujícím, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud se Kupující dostal do prodlení s převzetím Zboží, počíná záruční doby plynout ode dne, kdy byl Kupující povinen Zboží převzít.

     4)  Je-li u Zboží, zejména u světelných zdrojů, uvedena lhůta k použití věci daná výrobcem, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

     5)  Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění reklamace do jejího úplného vyřízení. V případě záruční výměny počíná běžet nová záruční doba od převzetí nové věci.

     6)  Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list).

     7)  Záruka se nevztahuje na vady Zboží vzniklé v důsledku přirozeného opotřebení, nadměrného zatěžování či neodborné montáže, případně vnějších vlivů nebo živelných událostí.

     8) Záruka se též nevztahuje na Zboží používané či uskladněné v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo v rozporu se všeobecnými zásadami a odbornými poznatky.

     9)  Kupující a Prodávající tímto vylučují účinnost ustanovení § 2108 Občanského zákoníku a Kupující je tak povinen i v případě reklamace vad dodaného Zboží zaplatit jeho plnou cenu, účtovanou v souladu se Smlouvou Prodávajícím.

     čl. XI

     Transportní obaly

     1) Některé Zboží je dodáváno na Transportních obalech.

     2) Prodej Transportních obalů je uskutečněn společně s prodejem Zboží a je uveden na společném daňovém dokladu.

     3) Prodávající se zavazuje, že Transportní obaly koupí za následujících podmínek od Kupujícího zpět:

     a)   Transportní obaly jsou nepoškozené.

     b)   Kupující předloží Prodávajícímu originál dokladu o koupi (faktury nebo dodacího listu).

     c)   Kupní cena Transportních obalů je stanovena dle platného ceníku, který je zveřejněný na internetové adrese Prodávajícího www.biesse.cz či k dispozici ve všech provozovnách Prodávajícího a zohledňuje zejména výši procentní srážky z prodejní ceny vázanou na termín příslušného plnění.

     d)   Srážky z prodejní ceny, uvedené v písm. c) tohoto odstavce je možné po dohodě mezi Prodávajícím a Kupujícím za určitých podmínek (zejména při pravidelném odběru většího množství apod.) snížit, případně zrušit.

     4) V případě poškození Transportních obalů jsou podmínky výkupu a výkupní cena řešeny individuálně dohodou mezi Prodávajícím a Kupujícím.

     5) Výkup Transportních obalů je řešen formou vystavení opravného daňového dokladu.

     6)  Prodej nevratných transportních obalů je řešen individuálně na základě dohody smluvních stran.

     čl. XII

     Odstoupení od smlouvy

     1)  Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy v případech podstatného porušení smlouvy či v případech výslovně uvedených ve smlouvě nebo v těchto obchodních podmínkách či v případech výslovně uvedených v právních předpisech, nelze-li se od nich odchýlit. Odstoupení je účinné dnem doručení druhé smluvní straně.

     2) Podstatným porušením smlouvy se rozumí:

     a)   prodlení Kupujícího s úhradou splatného peněžitého dluhu vyplývajícího z této smlouvy po dobu nejméně 30 dnů

     b)   prodlení Kupujícího s poskytnutím zálohové platby, byla-li sjednána, a to po dobu delší 10 dní

     c)   nepřevzetí Zboží Kupujícím či neposkytnutí součinnosti Kupujícího a tím následná nemožnost dodání Zboží Prodávajícím po dobu delší než 30 dnů

     d)   prodlení Prodávajícího  s dodáním Zboží po uplynutí přiměřené, minimálně 30 denní lhůty, poskytnuté Kupujícím pro dodatečné plnění smlouvy. Toto ustanovení se neuplatní, pokud prodlení bylo způsobeno okolnostmi na straně Kupujícího či vyšší mocí.

     3)  Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně, pokud:

     a)   bylo příslušným insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku druhé smluvní strany

     b)   byl příslušným insolvenčním soudem zamítnut návrh na vydání rozhodnutí o úpadku pro nedostatek majetku druhé smluvní strany

     c)   druhá smluvní strana na sebe podala návrh na prohlášení úpadku příslušnému insolvenčnímu soudu

     d)   druhá smluvní strana zastavila své platby.

     4)  Prodávající je oprávněn ve výjimečných a opodstatněných případech odstoupit od části smlouvy v příslušné konkrétní položce či v celém jejím rozsahu, pokud došlo k výrazné změně v dodacích a platebních podmínkách, které jsou pro Prodávajícího zjevně zvláště nevýhodné, nebo pokud by se tím zavázal k nemožnému plnění nebo k plnění v rozporu s obvyklými pravidly, a na změně objednávky se s Kupujícím nedohodl. V takových případech Kupující bezodkladně obdrží zprávu o uvedené skutečnosti.

     čl. XIII

     Vlastnické právo

     1)  Vlastnické právo k dodanému Zboží nabývá Kupující ve smyslu § 2132 Občanského zákoníku teprve úplným zaplacením kupní ceny. Do té doby je Zboží majetkem Prodávajícího.

     2)  Kupujícímu nevzniká na vrácení Zboží právní nárok.

     3) Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží nebo předáním Zboží Prodávajícím prvnímu přepravci.

     čl. XIV

     Odpovědnost za vady, reklamační řád

     1)  Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího v reklamačním řízení, a vztahuje se pouze na Zboží, které bylo zakoupeno u Prodávajícího a ke kterému Kupující nabyl vlastnická práva.

     2)  Kupující může uplatnit práva z odpovědnosti za vady dodaného Zboží za následujících podmínek:

     a)   Zboží je reklamováno ve stanovené záruční době (viz čl. X).

     b)   Uplatnit práva z odpovědnosti za vady Zboží může pouze Kupující nebo Oprávněná osoba.

     c)   Kupující doručí reklamované Zboží do místa zakoupení (výjimečně možno i do centrálního skladu v Koterovské 192, Plzeň) a předloží Prodávajícímu originál dokladu o koupi (faktury nebo dodacího listu), případně záruční list, pokud se jedná o Zboží, ke kterému je navíc vydán. Vyžaduje-li to povaha věci, je Kupující povinen předložit i doklad o odborné montáži.

     3) Prodávající má povinnost sepsat s Kupujícím reklamační protokol, ve kterém je uveden přesný popis závady, a je k němu přiložena kopie dokladu o koupi, případně záruční list.

     4)  Reklamační protokol obsahuje:

     a)   Identifikaci Kupujícího, jméno a telefon kontaktní osoby

     b)   Přesnou specifikaci reklamovaného Zboží (množství, katalogové označení, apod.)

     c)   Přesný popis závady reklamovaného Zboží

     d)   Datum reklamace

     e)   Podpis reklamačního technika nebo pověřeného pracovníka

     5)  Reklamační protokol může dále obsahovat návrh Kupujícího na řešení reklamace a doklad o odborné montáži.

     6)  Reklamační protokol je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž Kupující obdrží jedno vyhotovení.

     7)  Reklamační technik Prodávajícího nebo pověřený pracovník rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned nebo v odůvodněných případech v maximální lhůtě 3 pracovních dnů.

     8) Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci a způsobu jejího řešení nejpozději do 30 dnů ode dne sepisu reklamačního protokolu.

     9) O průběhu řešení reklamace je Kupující informován reklamačním technikem, případně pověřeným pracovníkem.

     10) Náklady vzniklé reklamačním řízením (zejména doručení do autorizovaného servisu či k dodavateli, balné, apod.) hradí Prodávající.

     11)  Pro vyloučení pochybností jest smluvními stranami ujednáno, že Prodávající je oprávněn zvolit způsob odstranění oprávněně reklamovaných vad, tj. zda řádně uplatněné a uznané vady Zboží, budou odstraněny dodáním náhradního Zboží (výměnou), odstraněním vad opravou nebo poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny. Smluvní strany si dále ujednávají, že vylučují aplikaci ust. § 2106 odst. 1 písm. d) Občanského zákoníku.

     12) V případě reklamace neoprávněné, zejména kdy Kupující věděl (nebo měl a mohl vědět), že se jedná o vadu, za kterou Prodávající neodpovídá, a přesto práva z odpovědnosti uplatňuje, hradí Kupující Prodávajícímu náklady uvedené v odst. 10 tohoto článku.

     13) Reklamaci je možné uplatnit i v autorizovaném servisním středisku, pokud je uvedeno v záručním listě nebo pokud se na něm smluvní strany dohodly.

     14)  Ve všech provozovnách Prodávajícího musí být vždy přítomen reklamační technik nebo pověřený pracovník Prodávajícího.

     15)   Vlastnické právo k reklamovanému Zboží nepřechází na Prodávajícího, po celou dobu vyřízení reklamace náleží Kupujícímu.

     16) Práva z odpovědnosti za vady Zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

     čl. XV

     Ochrana osobních údajů, obchodní tajemství

     1)  Veškeré informace poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu, kupř. cenové údaje, plány a technické dokumentace, se považují za důvěrné a za obchodní tajemství.

     2)   Osobní údaje, které jsou poskytnuty Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané Kupní smlouvy, Rámcové kupní smlouvy nebo Závazné objednávky, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

     3) Kupující souhlasí rovněž s tím, že mu může být v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zasílána marketingová reklama Prodávajícího prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací.

     4)  V případě porušení závazku mlčenlivosti dle odst. 1 tohoto článku sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských) za každé jednotlivé porušení.

     čl. XVI

     Řešení sporů, rozhodčí doložka

     1)  Prodávající i Kupující se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání sporů vzniklých z Kupní smlouvy nebo z Rámcové kupní smlouvy, případně ze Závazné objednávky nebo v souvislosti s nimi smírnou cestou.

     2)  Smluvní strany si výslovně ujednávají, že veškeré jejich spory vzniklé mezi nimi z právních vztahů založených Smlouvou či v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a to jediným rozhodcemMgr. Janem Krausem, se sídlem Nad Týncem 2a, 312 00 Plzeň 12, e-mail: rozhodce@judikace.cz, tel. 773237888 (úřední hodiny úterý a čtvrtek 9-12 hodin a 13-16 hodin). Rozhodčí řízení se zahajuje doručením návrhu na vydání rozhodčího nálezu (žaloby)na adresu sídla rozhodce. Rozhodčí řízení bude probíhat na základě písemných podkladů a vyjádření předaných smluvními stranami Strany prohlašují tímto, že možnost písemně se vyjádřit k věci, daná jim rozhodcem na základě tohoto ujednání, považují za poskytnutí možnosti věc před rozhodci projednat ve smyslu příslušných ustanovení citovaného zákona. Ústní jednání bude svoláno v případě, bude-li to rozhodce považovat za nezbytné pro vydání rozhodnutí. Smluvní strany dále výslovně pověřují rozhodce, že spor může rozhodnout i podle zásad spravedlnosti. V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, se pro účely doručování v rozhodčím řízení smluvní strany dohodly, že doručování veškerých písemností se provádí na adresu sídla/bydliště smluvních stran, jak je uvedeno ve smlouvě, jejíž součástí je tato doložka. V případě jakékoli změny adresy sídla/bydliště je smluvní strana, u které změna nastala, povinna oznámit tuto změnu druhé smluvní straně prokazatelným způsobem do osmi pracovních dnů. V případě, že se adresáta písemnosti nepodaří zastihnout, bude písemnost uložena u subjektu provádějícího přepravu této písemnosti a adresát bude vhodným způsobem vyzván k vyzvednutí této písemnosti. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do osmi pracovních dnů ode dne uložení, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení této písemnosti nedozvěděl. Zároveň se nevyzvednutí písemnost vyvěšuje na úřední desce rozhodce, která je zveřejněna na adrese. Místem konání rozhodčího řízení je sídlo rozhodce. Náklady řízení činí 5% hodnoty sporu, nejméně však 1000,- Kč bez DPH a jsou počítány způsobem shodným s výpočtem soudního poplatku.

     čl. XVII

     Závěrečná ustanovení

     1)  Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné či neúčinné, nedotýká se platnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení.

     2)  Pro odstranění pochybností se výslovně vylučuje aplikace § 1726, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2 a odst. 3, § 1965, § 2104, § 2105, § 2106, § 2107, § 2108 Občanského zákoníku. Ani jedna ze smluvních stran nemá postavení slabší strany.

     3)  Kupující výslovně prohlašuje, že žádné z ustanovení těchto obchodních podmínek pro něj není překvapivým ujednáním ve smyslu § 1753 Občanského zákoníku a že je mu obsah obchodních podmínek znám.

     4)  Tyto obchodní podmínky firmy se zveřejňují umístěním na internetových stránkách na webové adrese: www.biesse.cz a vyvěšením v provozovnách Prodávajícího.

     5) Prodávající si vyhrazuje právo učinit jakoukoli změnu či doplnění obsahu těchto obchodních podmínek, když každá změna či doplnění nabývá platnosti a účinnosti zveřejněním změněných obchodních podmínek

     6)   Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich umístěním na webových stránkách www.biesse.cz, a to dnem 1. 1. 2014. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami od tohoto dne se řídí těmito obchodními podmínkami.

     7)  Znění těchto Obchodních podmínek je závazné pro obě smluvní strany.

     Jana Kocziszká

     zmocněný zástupce

      

      

      

      

      

      

      

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Zobrazit košík

     Zboží bylo přidáno do porovnání

     Zobrazit porovnání

     Prosím čekejte...
     Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později

     Napište nám

     Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.

     Zpráva byla odeslána